911911's (Installation) graphite/paper/framed 911 (Sprayed)911 (Sprayed) Graphite/paper/framed 38x49" 911 (Burnished)911 (Burnished) Graphite/paper/framed 38x49" ERA1ERA1 graphite/plaster/aluminum 35x30 ERA2ERA2 graphite/plaster/aluminum 35x30 ERA3ERA3 graphite/plaster/aluminum 35x30 Fresco Series: 1/4Fresco Series: 1/4 graphite/plaster 40x30" Fresco Series: 2/4Fresco Series: 2/4 graphite/plaster 40x30" Fresco Series: 3/4Fresco Series: 3/4 graphite/plaster 40x30" Freso Series: 4/4Freso Series: 4/4 graphite/plaster 40x30" T8k Out SeriesT8k Out Series graphite/paper/plexi 18x26 (2) T8kOut (Fried Rice)T8kOut (Fried Rice) graphite/paper/plexi 18x26 T8kOut (Lo Mein)T8kOut (Lo Mein) graphite/paper/plexi 18x26 Virtual IslandVirtual Island graphite/paper/panel 84x120x.5" UntilmatelyUntilmately graphite/paper/panel 40x35x2-4 Fossil SeriesFossil Series graphite/plaster 35x30 Fossil SeriesFossil Series graphite/plaster 35x30 Fossil SeriesFossil Series graphite/plaster 35x30      Shrimp Cocktail ShootersShrimp Cocktail Shooters Inkjet print/Plexiglas 30x23 (4) Shrimp Shooter (w/ bamboo twist)Shrimp Shooter (w/ bamboo twist) Inkjet print/Plexiglas/aluminum 30x23 Shrimp Shooter (w/cellophane frill)Shrimp Shooter (w/cellophane frill) Inkjet print/Plexiglas/aluminum 30x23 Shrimp Shooter (w/ lemon wedge)Shrimp Shooter (w/ lemon wedge) Inkjet print/Plexiglas/aluminum Shrimp Shooter (w/ plastic sword)Shrimp Shooter (w/ plastic sword) Inkjet print/Plexiglas/aluminum      Wall LinesWall Lines graphite/wall 30x23 (2)      B.C.B.C. graphite/paper/wood 60x82x4 Virtual German ShepherdVirtual German Shepherd graphite/paper/acrylic 32x34x1 Marbled FingernailsMarbled Fingernails graphite/paper/wood 96x24x1 Tie-deadTie-dead graphite/paper/cement/plexi B.C.B.C. graphite/paper/acrylic 20x24 B.C.E.B.C.E. graphite/cement/wood/plexi 32x40 Installation viewInstallation view   2004saleens72004saleens7 graphite/paper/glass framed 36x75x1 LinesLines graphite/paper/panel 50x50x1 (2) Two FingersTwo Fingers inkjet print/plexi/aluminum 26x20 Virtual SheepdogVirtual Sheepdog graphite/paper, 50x50 Marble TableMarble Table graphite/paper/glass 23x30 Palimpsest (Iteration #111/200)Palimpsest (Iteration #111/200) graphite/paper/glass frame 30x26x2 HeavenHeaven's Gate's Decades graphite/paper 50x50 GraaaaaveGraaaaave graphite/paper/glass 40x24 Playstation*Playstation* graphite/paper 72x60 Linksys RouterLinksys Router graphite/paper/plexi 12x14 Virtual Jack Russell TerrierVirtual Jack Russell Terrier graphite/paper/acrylic 10x14x1 Ferrari Back PackFerrari Back Pack graphite/paper/plexi 24x18 Ghost of Almondjoy PastGhost of Almondjoy Past graphite/paper 38x50 CrystalCrystal graphite/paper 45x40 Sea_BreachersSea_Breachers graphite/paper 50x35 (2) Black Pizza Panther PartyBlack Pizza Panther Party graphite/paper 48x69 Nesting DollNesting Doll graphite/paper 32x22 Smile PileSmile Pile graphite/paper 50x50 Whitney Houston 8x10 Glossy SeriesWhitney Houston 8x10 Glossy Series graphite/paper 10x8 (5)